Afronding eerste serie lessen Duurzame mobiliteit / Domotica - 12 januari 2022

Afronding eerste serie lessen Duurzame mobiliteit / Slimme Technologie - leerlingen Griftland College Amersfoort. ochtend
Hotspot Hardwareweg 15, Amersfoort

Meer info Johan Wilbrink,  johan@tisfortech.nl