Onderzoekers van het Lectoraat Didactiek van Bèta- en Technologieonderwijs van de Hogeschool Utrecht (HU) hebben onderzoek gedaan naar het versterken van interesse in techniek bij basisschoolleerlingen.

Wat scholen doen aan techniek

Op de scholen wordt op uiteenlopende manieren aandacht besteed aan techniek, van scholen die nagenoeg niets aan techniek doen en scholen waar techniek in een projectweek wordt aangeboden tot scholen die met een methode voor (natuur en) techniek werken en een school met een vakleerkracht techniek die lessen verzorgt in de verschillende groepen. De meeste scholen zijn nog op zoek naar manieren om techniek een betere plek te geven binnen het onderwijs en techniek op aansprekende wijze aan te bieden. Het liefst willen scholen dit realiseren met de inzet van een vakleerkracht of gastlessen omdat expertise op het gebied van techniek of affiniteit met techniek bij veel leerkrachten ontbreekt. Wel willen basisscholen graag inspraak in de manier waarop de technieklessen worden gegeven (bijvoorbeeld binnen thematisch onderwijs) en de inhoudelijke onderwerpen zodat zij het goed kunnen inpassen in de leerlijn techniek gekoppeld aan leerdoelen.

Ervaringen met de (pilot)lessen

Leerkrachten zien duidelijk de meerwaarde van de technieklessen die door de vmbo docenten worden gegeven en ook het gebruik van technieklokalen op de vo-scholen heeft voor hen duidelijk toegevoegde waarde. De leerlingen werken nu met materialen, technieken en gereedschappen waar ze op de basisschool weinig mee in aanraking komen, het enthousiasme bij de leerlingen is daardoor groot. Scholen verschillen van mening over of basisscholen een eigen technieklokaal zouden moeten hebben met geschikte materialen en gereedschappen of dat het gebruik van het vo-technieklokaal een prima oplossing is. Dit heeft vooral te maken met reistijd naar de vo-school die ten koste gaat van onderwijstijd.

Leerlijn en didactiek

De meerderheid van de scholen heeft de behoefte uitgesproken toe te werken naar een (schooleigen) leerlijn voor techniek waarin alle aanbodsdoelen aan bod komen. Scholen hebben daarbij verschillende wensen om de doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8 bijvoorbeeld te laten aansluiten bij de doelgroep, thematisch onderwijs of bij de gebruikte methode. Daarbij staan scholen er voor open om (regionaal) extern aanbod in de vorm van bijvoorbeeld gastlessen, excursies, bedrijfsbezoeken en leskisten op te nemen in de leerlijn. Hiervoor is een goed (digitaal) overzicht van het aanbod met bijbehorende leerdoelen nodig. Leerkrachten zien de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren het liefst terug in de technieklessen omdat daarin ruimte is voor creativiteit en eigen inbreng van leerlingen.

Lees hier het rapport